Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Autor: Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO

Guia Bones Pràctiques en la negociació dels Plans d'Igualtat

Aquesta publicació es centra en el nou escenari que ha de ser contemplat i reflectit en diferents aspectes de la negociació després de l?entrada en vigor de la LOIMH. D?una banda, han d?integrar els nous drets i obligacions generats per la llei en els convenis i acords signats, la rellevància d?abordar aquesta qüestió ve donada per la tendència a incrementar la durada temporal d?aquests, el que implica una major permanència de continguts que poden ser fonamentals per avançar cap a la igualtat entre dones i homes. D?altra banda, la necessitat de concretar drets que per la seva efectivitat requereixen de la concertació social a fi de garantir la seva aplicació i, si escau, millorar-los.

Veure document

Autor: Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO

Guia Conciliació i Coresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral, Drets laborals i prestacions de Seguretat Social.

Aquesta publicació té per objectiu traslladar el coneixement i difusió dels drets de conciliació d?homes i dones i de les seves prestacions, al conjunt de la representació sindical per al seu adequat tractament en la pràctica sindical i per garantir a la població treballadora l?exercici i gaudi de aquests.

Veure document

LES DONES I EL MERCAT LABORAL BALEAR, any 2013

Informe elaborat per CCOO de les Illes Balears sobre la situació del mercat laboral femení a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Veure document

05.03.2015

LES DONES I EL MERCAT LABORAL BALEAR, 2014. ISSN 2171-8148

Com cada any pel 8 de març, CCOO Illes Balears presenta, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el seu informe sobre dona i mercat de treball. L?objectiu de l?informe és proporcionar una visió de les tendències observades i les evolucions pel que fa al mercat laboral femení, a més de mostrar, des d?una perspectiva de gènere, les desigualtats existents entre homes i dones. En aquest nou número del monogràfic es destaca que en 2014 a les Balears les dones concentren el 76,5% dels treballs assalariats a temps parcial.

Veure document

07.03.2014

DONA I MERCAT DE TREBALL, 2013. ISSN 2171-8148

Un any més CCOO Illes Balears presenta, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el seu informe sobre dona i mercat de treball. L?objectiu de l?informe és proporcionar una visió de les tendències observades entre els anys 2012 i 2013 i les evolucions 2008-2013 pel que fa al mercat laboral femení a més de mostrar, des d?una perspectiva de gènere, les desigualtats existents entre homes i dones.

Veure document

08.03.2013

DONA I MERCAT DE TREBALL, 2012

Un any més CCOO Illes Balears presenta, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el seu informe sobre dona i mercat de treball. L?objectiu de l?informe és proporcionar una visió de les tendències observades entre els anys 2011 i 2012 pel que fa al mercat laboral femení i mostrar, des d?una perspectiva de gènere, les desigualtats existents entre homes i dones.

Veure document

05.11.2010
Autor: Carmen Bravo Sueskun y Eva Antón Fernández. Madrid, 2010: Secretaría Confederal de la Mujer de Comis

Guía para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical

La present guia surt a la llum amb l'objectiu de ser un instrument pràctic i útil per aconseguir que la igualtat de gènere impregni el llenguatge, en correspondència amb els continguts dels convenis col.lectius i amb el compromís per la igualtat entre dones i homes de CCOO amb la finalitat de conquerir una realitat laboral lliure de sexisme i discriminació cap a les dones. Pretén normalitzar la utilització d'un llenguatge que representi i anomeni a dones i homes en els documents laborals i sindicals, amb especial atenció a la negociació.

Veure document

07.07.2010
Autor: Realitzat per Rocío Blanco Adjunta a la Secretaria de la Dona de CCOO de Castilla-La Mancha

El empleo femenino en España. Análisis de coyuntura (2010. Trimestre 1)

Informe numero 1 del Centre d'Estudis, Investigació i Història de Dones 8 de març. Aquest treball, recull alguns indicadors bàsics d'ocupació femenina a nivell territorial relatius al primer trimestre de l'any 2010.

Veure document

07.07.2010
Autor: Elaborat per el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Indicadores de igualdad para empresas: resumen de indicadores para la elaboración de planes de igualdad

Publicació que ofereix una bateria d'indicadors d'igualtat per a les empreses, que permeten mesurar la situació de dones i homes i fan aflorar les desigualtats.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per l?Institut Andaluz de la Mujer

La igualtat d?oportunitats entre dones i homes en les empreses: concepte i procediment d?incorporació.

Apropa el concepte de la igualtat d?oportunitats entre dones i homes a les empreses, els beneficis que aporta com a criteri de qualitat i millora contínua i les claus del procediment per a la seva incorporació en la gestió empresarial.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per l?Institut Andaluz de la Mujer

El diagnòstic en matèria d?igualtat: una eina bàsica per a la intervenció

Introdueix elements per a la reflexió entorn dels continguts que s?inclouen en el diagnòstic a partir d?una anàlisi de gènere aplicada a exemples pràctics.

Veure document

06.07.2010
Autor: Investigació promoguda per el Instituto de la Mujer y realitzada per la Fundación 1º de Mayo.

Los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres en la Negociación Colectiva

Estudi on l'objectiu general de la investigació és estudiar l'impacte que ha tingut la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva de dones i homes (LOI) en l'àmbit de la negociació col·lectiva, centrant l'atenció en els plans d'igualtat.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per el Ministerio de Igualdad

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Material divulgatiu que ens apropa al concepte de conciliació i al seu significat en l'àmbit de les organitzacions laborals. Realitza un recorregut per la normativa que regula la conciliació de la vida laboral, familiar i personal en l'àmbit estatal i finalment es mostren mesures i exemples de bones pràctiques.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per l?Institut Andaluz de la Mujer

El Pla d?igualtat: elaboració, implantació i mesures.

Facilita un recorregut per les diferents etapes en l?elaboració i implantació d?un Pla d?igualtat i planteja mesures que es poden desenvolupar per equilibrar la participació de dones i homes i fomentar una cultura basada en la igualtat.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per l?Institut Andaluz de la Mujer

Marc polític i normatiu de la igualtat entre dones i homes en les empreses.

Aborda els aspectes normatius i l?articulació de les polítiques públiques que incideixen directament en l'impuls de la igualtat d?oportunitats entre dones i homes en les empreses.

Veure document