05.03.2015

LES DONES I EL MERCAT LABORAL BALEAR, 2014. ISSN 2171-8148

Com cada any pel 8 de març, CCOO Illes Balears presenta, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el seu informe sobre dona i mercat de treball. L?objectiu de l?informe és proporcionar una visió de les tendències observades i les evolucions pel que fa al mercat laboral femení, a més de mostrar, des d?una perspectiva de gènere, les desigualtats existents entre homes i dones. En aquest nou número del monogràfic es destaca que en 2014 a les Balears les dones concentren el 76,5% dels treballs assalariats a temps parcial.

Veure document

07.03.2014

DONA I MERCAT DE TREBALL, 2013. ISSN 2171-8148

Un any més CCOO Illes Balears presenta, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el seu informe sobre dona i mercat de treball. L?objectiu de l?informe és proporcionar una visió de les tendències observades entre els anys 2012 i 2013 i les evolucions 2008-2013 pel que fa al mercat laboral femení a més de mostrar, des d?una perspectiva de gènere, les desigualtats existents entre homes i dones.

Veure document

08.03.2013

DONA I MERCAT DE TREBALL, 2012

Un any més CCOO Illes Balears presenta, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el seu informe sobre dona i mercat de treball. L?objectiu de l?informe és proporcionar una visió de les tendències observades entre els anys 2011 i 2012 pel que fa al mercat laboral femení i mostrar, des d?una perspectiva de gènere, les desigualtats existents entre homes i dones.

Veure document

05.11.2010
Autor: Carmen Bravo Sueskun y Eva Antón Fernández. Madrid, 2010: Secretaría Confederal de la Mujer de Comis

Guía para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical

La present guia surt a la llum amb l'objectiu de ser un instrument pràctic i útil per aconseguir que la igualtat de gènere impregni el llenguatge, en correspondència amb els continguts dels convenis col.lectius i amb el compromís per la igualtat entre dones i homes de CCOO amb la finalitat de conquerir una realitat laboral lliure de sexisme i discriminació cap a les dones. Pretén normalitzar la utilització d'un llenguatge que representi i anomeni a dones i homes en els documents laborals i sindicals, amb especial atenció a la negociació.

Veure document

07.07.2010
Autor: Realitzat per Rocío Blanco Adjunta a la Secretaria de la Dona de CCOO de Castilla-La Mancha

El empleo femenino en España. Análisis de coyuntura (2010. Trimestre 1)

Informe numero 1 del Centre d'Estudis, Investigació i Història de Dones 8 de març. Aquest treball, recull alguns indicadors bàsics d'ocupació femenina a nivell territorial relatius al primer trimestre de l'any 2010.

Veure document

07.07.2010
Autor: Elaborat per el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Indicadores de igualdad para empresas: resumen de indicadores para la elaboración de planes de igualdad

Publicació que ofereix una bateria d'indicadors d'igualtat per a les empreses, que permeten mesurar la situació de dones i homes i fan aflorar les desigualtats.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per el Ministerio de Igualdad

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Material divulgatiu que ens apropa al concepte de conciliació i al seu significat en l'àmbit de les organitzacions laborals. Realitza un recorregut per la normativa que regula la conciliació de la vida laboral, familiar i personal en l'àmbit estatal i finalment es mostren mesures i exemples de bones pràctiques.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per l?Institut Andaluz de la Mujer

El diagnòstic en matèria d?igualtat: una eina bàsica per a la intervenció

Introdueix elements per a la reflexió entorn dels continguts que s?inclouen en el diagnòstic a partir d?una anàlisi de gènere aplicada a exemples pràctics.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per l?Institut Andaluz de la Mujer

El Pla d?igualtat: elaboració, implantació i mesures.

Facilita un recorregut per les diferents etapes en l?elaboració i implantació d?un Pla d?igualtat i planteja mesures que es poden desenvolupar per equilibrar la participació de dones i homes i fomentar una cultura basada en la igualtat.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per l?Institut Andaluz de la Mujer

La igualtat d?oportunitats entre dones i homes en les empreses: concepte i procediment d?incorporació.

Apropa el concepte de la igualtat d?oportunitats entre dones i homes a les empreses, els beneficis que aporta com a criteri de qualitat i millora contínua i les claus del procediment per a la seva incorporació en la gestió empresarial.

Veure document

06.07.2010
Autor: Investigació promoguda per el Instituto de la Mujer y realitzada per la Fundación 1º de Mayo.

Los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres en la Negociación Colectiva

Estudi on l'objectiu general de la investigació és estudiar l'impacte que ha tingut la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva de dones i homes (LOI) en l'àmbit de la negociació col·lectiva, centrant l'atenció en els plans d'igualtat.

Veure document

06.07.2010
Autor: Elaborat per Fundación Mujeres i editat per l?Institut Andaluz de la Mujer

Marc polític i normatiu de la igualtat entre dones i homes en les empreses.

Aborda els aspectes normatius i l?articulació de les polítiques públiques que incideixen directament en l'impuls de la igualtat d?oportunitats entre dones i homes en les empreses.

Veure document

10.06.2009
Autor: Ana Ledesma Acién

Guía sindical frente al acoso por razón de género

Amb aquesta guia es pretén aportar una eina útil per abordar les diferents situacions d'assetjament sexual i moral per raó de sexe en l'àmbit laboral.

Veure document

10.06.2009
Autor: Castillo Ceballos, Yolanda (Dir.)

Lo que necesito saber sobre la igualdad para mi formación

Document elaborat per la Secretaría de la Mujer de CCOO-Cantabria que pretén ser una eina per a la implantació de la llei d'igualtat.

Veure document

10.06.2009

Permisos para conciliar la vida laboral, familiar y personal: ampliación de la Ley de Igualdad

Document elaborat per la Secretaría de la Mujer de CCOO-Aragón que es refereix a l'apliació de permisos de conciliació respecte de: 1- L'Estatut dels Treballadors. 2- L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Veure document

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.