Comissions Obreres de les Illes Balears | 3 de març 2024.

Vota

Salut laboral i Medi ambient

04.03.2015
La prevención de las enfermedades del trabajo. Guía sindical

La prevención de las enfermedades del trabajo. Guía sindical

En aquesta guia s'ofereixen eines per a l'acció sindical i idees per transformar la realitat, de tal manera que fem del reconeixement de les malalties professionals i derivades del treball un dret per a les víctimes i no un llarg calvari. Aquesta publicació està realitzada en el marc de l'Acció «Conèixer i actuar: assistència tècnica, informació i difusió i promoció del compliment de la Llei per a la Prevenció d'Accidents Laborals i Malalties Professionals (AD0004/2011)» amb el finançament de la Fundació per a la Prevenció dels Riscos Laborals.

04.03.2015
Guía Sindical Mujeres, Trabajos y Salud

Guía Sindical Mujeres, Trabajos y Salud

CCOO va publicar la primera guia sindical sobre aquest tema el 2004. El treball realitzat en aquests anys ha permès avançar en la identificació i intervenció de factors de riscos específics de gènere, així com en la incorporació de la dimensió de gènere en els anomenats riscos tradicionals. En aquesta publicació, nou anys després, recollim la nostra experiència per continuar avançant en la defensa de millors condicions de treball i salut de les dones i en la garantia dels drets laborals i la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes. I també des del convenciment que, quan actuem sobre els col?lectius que presenten una major desigualtat, estem actuant sobre la millora de les condicions de treball i salut del conjunt de la població treballadora. Aquesta publicació es va fer en el marc de l'Acció DI-0003/2012 Servei d'Assessorament, assistència tècnica i orientació formativa per a la prevenció de riscos laborals, amb el finançament de l'FPRL.

04.03.2015
La prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Guía para una intervención sindical

La prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Guía para una intervención sindical

Conèixer els procediments per organitzar la prevenció és bàsic per als delegats i delegades de prevenció, ja que la funció principal és representar els treballadors en el aquest procés, des de la planificació de la prevenció a l'empresa, fins a la valoració dels resultats de les intervencions. Aquesta guia està dedicada a tractar cadascun dels riscos per a la salut derivats del treball, des dels locals i les instal?lacions, fins a la maquinària, les substàncies, les postures o l'ambient de treball. Aquesta publicació es va fer en el marc de l'acció ?DI-0003/2012 Servei d'assessorament, assistència tècnica i orientació formativa per a la prevenció de riscos laborals?, amb el finançament de l'FPRL.

04.03.2015
Guía del Delegado y la Delegada de Prevención

Guía del Delegado y la Delegada de Prevención

Amb el compromís de les Secretaries Confederals de Salut Laboral i Medi Ambient per proporcionar als delegats i delegades de CCOO una eina útil per facilitar la seva difícil tasca en la reivindicació de la seguretat i la salut i posar en valor la importància del que fan per aconseguir cada dia centres de treball més saludables per als companys i companyes que allí treballen. Alhora que es pretén traslladar aquests èxits a l'entorn on es viu individualment i col?lectivament. Aquesta publicació es va fer en el marc de l'acció «AD-0003/2012 Prevenció de riscos a les empreses: eines de suport», amb el finançament de l?FPRL

04.03.2015
Guía de procedimientos ante las entidades colaboradoras de la S Social o Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la SS

Guía de procedimientos ante las entidades colaboradoras de la S Social o Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la SS

La present guia tracta d'exposar, de forma esquemàtica, els processos d'actuació per evidenciar la pràctica dels drets en Seguretat Social o reclamar enfront d'aquells que obstaculitzen la seva consecució, i més quan l'exercici fa falta després de perdre la salut. De tal forma que es puguin escometre els tràmits burocràtics precisos, en temps i manera, i que aquests procediments no siguin una barrera a l'hora de reivindicar aquests drets a la salut, sigui per desconeixement del que correspon fer o per no exhaurir les vies precises. Aquesta publicació està realitzada en el marc de l'Acció ?Conèixer i actuar: assistència tècnica, informació i difusió i promoció del compliment de la Llei per a la Prevenció d'Accidents Laborals i Malalties Professionals (AD0004/2011)?, amb el finançament de la Fundació per a la Prevenció dels Riscos Laborals.