Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Salut laboral i Medi ambient

13.12.2021

Unitat Desembre 2021

Veure document

Crisi i condicions de treball

La Secretaria de Salut Laboral de CCOO Illes Balears ha volgut conèixer, a través dels seus delegats i delegades, la situació que estan vivint els treballadors de les Illes a les empreses. Per a això, durant l'any 2013 es visitaren més de 180 centres de treball i es varen entrevistar més de 300 delegats i delegades, que representen aproximadament 90.000 treballadors i treballadores. L'informe assenyala el deteriorament de les condicions de treball i el mal clima laboral com els factors determinants de l'empitjorament de la salut laboral dels treballadors i les treballadores. Més del 80% dels delegats enquestats declaren patir a les seves empreses un excés de càrrega de treball. L'estudi també reflexa que la por a l'acomiadament, per a més de la meitat dels enquestats, és el motiu pel qual s'accepta la devaluació de les condicions de treball.

Veure document

Condiciones de trabajo en el sector de limpieza en Baleares

El estudio revela que las limpiadoras consideran que los daños osteomusculares y psicológicos que sufren se deben sobre todo a elevados ritmos de trabajo y falta de personal. De hecho, un 82,4% de las limpiadoras se sienten agobiadas por la carga y el exceso de trabajo y 3 de cada 4 consideran insuficiente el tiempo para hacer todas las tareas asignadas, hecho que se traduce en una fuente de insatisfacción dado que la mayoría de las mujeres entrevistadas se sienten bien cuando pueden ejecutar sus tareas correctamente.

Veure document

Condicions de treball en el sector de neteja a les Balears

L?estudi revela que les netejadores consideren que els danys osteomusculars i psicològics que sofreixen es deuen sobretot a elevats ritmes de feina i manca de personal. De fet, un 82,4% de les netejadores se senten aclaparades per la càrrega i l'excés de treball i 3 de cada 4 consideren insuficient el temps per fer totes les tasques assignades, fet que es tradueix en una font d'insatisfacció atès que la majoria de les dones entrevistades se senten bé quan poden executar les seves tasques correctament.

Veure document

Diagnóstico sobre la situación de las enfermedades profesionales en Baleares

Estudio realizado por el Gabinete de Salud laboral de CCOO de les Illes Balears. La información que recoge nos ha permitido obtener datos suficientes para identificar y analizar las causas que inciden en la infradeclaración de las enfermedades profesionales.

Veure document

Crisis y condiciones de trabajo

La Secretaría de Salud Laboral de CCOO Illes Balears ha querido conocer, a través de sus delegados y delegadas, la situación que están viviendo los trabajadores de las Islas en las empresas. Para ello, durante el año 2013 se visitaron más de 180 centros de trabajo y se entrevistaron a más de 300 delegados y delegadas, que representan aproximadamente a 90.000 trabajadores y trabajadoras. El informe señala el deterioro de las condiciones de trabajo y el mal clima laboral como los factores determinantes del empeoramiento de la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras. Más del 80% de los delegados encuestados declaran sufrir en sus empresas un exceso de carga de trabajo. El estudio también refleja que el miedo al despido, para más de la mitad de los encuestados, es el motivo por el que se acepta la devaluación de las condiciones de trabajo.

Veure document

Diagnòstic sobre la situació de les malalties professionals a les Illes Balears

Estudi realitzat pel Gabinet de Salut laboral de CCOO de les Illes Balears. La informació que s'hi recull ens ha permès obtenir dades suficients per identificar i analitzar les causes que incideixen en la infradeclaració de les malalties professionals.

Veure document

CONDICIONS DE TREBALL I SALUT AL SECTOR DE CARRETERA A LES BALEARS

La preocupació per l?estat de la salut i per les deficients condicions de feina dels treballadors del sector de transport per carretera, l?absència de dades autonòmiques i l?alt índex de sinistralitat que, segons el Ministeri de Treball, concentra el 50% de les baixes laborals del sector serveis d?aquesta comunitat autònoma, han estat determinants perquè des de la Secretaria de Salut Laboral de CCOO Illes Balears, en col?laboració amb la Federació de Serveis a la Ciutadania, s?iniciàs un projecte d?investigació sobre la realitat del sector. Aquest estudi analitza les condicions de treball i de salut dels conductors d?autobusos de servei regular, urbà i discrecional i de transport de mercaderies de les Illes Balears. L?objectiu és identificar els factors de risc d?aquest col?lectiu prolongacions de jornades, tracte amb els passatgers, postures forçades, maneig de càrregues, etc. i detectar els problemes de salut més comuns derivats d?aquests riscos.

Veure document

CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN EL SECTOR DE CARRETERA EN BALEARES

La preocupación por el estado de salud y por las deficientes condiciones de trabajo de los trabajadores del sector de transporte por carretera, la ausencia de datos autonómicos y el alto índice de siniestralidad que, según el Ministerio de Trabajo, concentra el 50% de las bajas laborales del sector servicios de esta comunidad autónoma, fueron determinantes para que desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO Illes Balears, en colaboración con la Federación de Servicios a la Ciudadanía, se iniciara un proyecto de investigación sobre la realidad del sector. Este estudio analiza las condiciones de trabajo y de salud de los conductores de autobuses de servicio regular, urbano y discrecional y de transporte de mercancías de las Baleares. El objetivo es identificar los factores de riesgo de este colectivo prolongaciones de jornadas, trato con pasajeros, posturas forzadas y manejo de cargas, etc. y detectar los problemas de salud más comunes derivados de dichos riesgos.

Veure document

..

El empleo potencial de los Sectores Eólico y Fotovoltaico en las Baleares en 2030

Estudi de CCOO de les Illes Balears realitzat per ISTAS on s'analitza el sector d'energies renovables i les seves potencialitats com a generadores d'ocupació.

Veure document