Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ORGANITZACIONS SECTORIALS


 

FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Administració autonòmica, ONCE, Administració de l'Estat, Administració de Justícia, Administració Local, transport aeri, arts gràfiques, carreteres (viatgers, transport per carreteres), correus i telègrafs, espectacles, transport ferroviari, transport marítim, oci i esport (espectacles esportius i taurins), comunicació (televisions, ràdio, premsa, publicitat, fotògrafs), telecomunicacions (operadores, instal·lació de línies i xarxes, telemarketing, telefònica, Vodafone, Orange), transport urbà.

 

FEDERACIÓ DE SERVEIS

Campaments, albergs, activitats turístiques, cafeteries i bars, menjar ràpid, servei d'àpats, casinos, bingos, balnearis, grans superfícies comercials, calçat i pell, drogueries i perfumeries, herbolaris, floristeries, armeries, botigues de joguines, comerç de mobles, basars, venda ambulant, comerç tèxtil, producció hortofructícola i ortopèdies, comerç farmacèutic, financeres i lísing, companyies d'assegurances i mútues, entitats de mediació, oficines i despatxos, gestories i assessories, sindicats i partits polítics, associacions empresarials, entitats religioses, associacions, intermediació immobiliària, auditories i consultories, recerca de mercats, prevenció de riscos, notaries, registre de la propietat, empreses de treball temporal, bancs públics i privats, caixes d'estalvi, caixes rurals i cooperatives, ONG ecopacifistes i desenvolupament.

 

FEDERACIÓ DE L'HÀBITAT

Construccions, pedreres, graveres, fusta, ciment i formigó i derivats, teules i maons, guix, escaiola, calçs, ceràmica i taulells, suro, cimenteres, ferralla i abrasius, jardineria, vigilància i seguretat, tintoreries i bugaderies, pompes fúnebres, ajuda a domicili, assistència domiciliària (pública i privada), aparcament d'Ora, emprats de finques urbanes, servei domèstic, neteja d'edificis i locals, desinfeccions, neteja pública, perruqueries i establiments d'estètica.

 

FEDERACIÓ D'INDÚSTRIA

Automoció, siderúrgia, naval, defensa, béns d'equip (ferroviari, mecànic, de consum, elèctrics, elevadors, metalgràfiques, indústria electrònica, informàtica, telecomunicacions, muntatge (línies elèctriques, tendits de telecomunicacions, estructures metàl·liques, vies fèrries), mineria (carbó, metàl·lica, no metàl·lica, moviment terra, perforació de túnels i obres), electricitat (hidràulica, tèrmica, nuclear, distribució), tèxtil i confecció, indústria química, pelleteria, cotó, fabricació i reparació de calçat i cuir, procés de la llana, fibres, guants, moqueta, fibres artificials, plaguicides, gasos, electricitat, colorants i pigmentació, perfumeria i cosmètica, àcids, venda de carburants, extracció de cru, petroli, perles d'imitació, cautxú i derivats, fred industrial, òptiques, òptiques detall, majoristes productes químics, perfumeries i ortopèdies, majoristes distribucions farmàcia, marroquineria, vidre i ceràmiques. Torrons i massapans, empreses càrniques, conserves vegetals i de peix, olis i greixos, indústries làcties, farines, panadaries, forns i pastisseries, elaboració de begudes, indústria del tabac, indústria agrícola, ramaderia, serveis forestals, extinció d'incendis forestals i granges.

 

FEDERACIÓ DE SANITAT I SECTORS SOCIOSANITARIS

Assistència sanitària privada, geriàtrics, funeràries, protètics dentistes, oficina de farmàcia, òptics, despatxos de farmàcia, laboratoris d'anàlisis clíniques, sanitat pública central, sanitat pública autonòmica, sanitat pública local.

 

FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT

Funcionaris docents no universitaris, educació privada concertada i no concertada, no reglada, autoescoles, educació especial, educació infantil, col·legis majors, ensenyament universitari, MEC, Institut Cervantes.

 

FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS