Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Confederació Sindical de les Illes Balears

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears és una confederació sindical que agrupa sindicats democràtics i de classe. Està integrada per federacions i unions comarcals i insulars, en el si de les quals hi caben totes les treballadores i treballadors de la comunitat autònoma de les Illes Balears que, amb independència de les seves conviccions personals, polítiques, filosòfiques, ètiques o religioses, accepten i practiquen els principis establerts en els seus estatuts, mitjançant una acció conseqüent en totes les esferes de l¿acció social, especialment en els centres de treball. Defensa els interessos professionals, econòmics, socials, polítics i nacionals del conjunt dels treballadors i treballadores, en la perspectiva de la supressió de tot tipus d¿opressió, discriminació i explotació capitalista.

CCOO és una organització sindical democràtica i de classe que està formada per treballadors i treballadores que ens afiliam de forma voluntària i solidària per defensar els nostres interessos i per aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears és un sindicat inspirat en els següents principis:

Reindicatiu i de classe

Defensa les reivindicacions dels treballadors i de les treballadores i hi poden participar les treballadores i treballadors manuals i intel·lectuals, sense cap mena de discriminació.S¿orienta envers la supressió de la societat capitalista i la construcció d¿una societat socialista democràtica.

Unitari

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears manté de manera prioritària el caràcter plural i unitari que des de l¿origen la va caracteritzar, i es proposa, com a objectiu fonamental, la consecució de la unitat sindical orgànica dins l¿Estat espanyol, mitjançant la creació, en el menor període de temps possible, d¿una confederació que sigui l¿expressió lliure i unitària de tots els treballadors i treballadores. Un procés unitari les formes definitives del qual no podem prefigurar actualment i, en aquesta direcció, la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears es compromet a:

  • Promoure tota iniciativa que s¿encamini a afavorir la unitat d¿acció de les centrals sindicals representatives i de classe, tant en el marc de les Illes Balears com a la resta de l¿Estat espanyol, i procurar que aquesta unitat d¿acció assoleixi formes tant com va més estables.
  • Promoure i generalitzar la construcció de formes unitàries de representació dels treballadors i les treballadores, a partir de les assemblees i dels organismes que ells mateixos triïn democràticament.

Democràtic i independent

La independència de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears s¿expressa i es garanteix, fonamentalment, mitjançant el més ampli exercici de la democràcia i de la participació de les treballadores i treballadors en la vida interna del Sindicat.

Les assemblees d¿afiliats i afiliades, el funcionament democràtic de tots els òrgans de la Confederació i el respecte a les seves decisions, preses per majoria, són la base d¿aquesta independència, la qual cosa ens caracteritza com a sindicat assembleari. La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears assumeix les seves responsabilitats i traça la seva línia d¿acció amb independència dels poders econòmics de l¿Estat i de qualsevol altre interès aliè als seus objectius, i també dels partits polítics.

Participatiu i de masses

Tot considerant que la conquesta de les reivindicacions socials i polítiques dels treballadors i de les treballadores exigeixen el seu protagonisme directe, la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears es proposa organitzar la majoria d¿aquests treballadors i treballadores amb l¿objectiu d¿incorporar-los a la lluita per la seva emancipació.

CCOO promourà en totes les seves estructures la participació de la diversitat social que hi ha entre la classe treballadora.

D¿homes i de dones

La Confederació Sindical de CCOO té entre els seus principis impulsar i desenvolupar la igualtat d¿oportunitats, així com combatre la discriminació que per raó de sexe es produeixi.

Per això, CCOO es proposa: incorporar allò específic a tots els àmbits de la política sindical (transversalitat), desenvolupar accions positives en les relacions laborals i condicions de treball, aconseguir una representació equilibrada d¿homes i dones en tots els àmbits, i superar tots els obstacles per assolir la proporcionalitat a l¿afiliació existent en tots els òrgans de direcció del Sindicat.

Sociopolític

A més de reivindicar la millora de les condicions de vida i de feina de tots els treballadors i treballadores, la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears assumeix la defensa de tot allò que els afecta com a classe en la perspectiva de la supressió de l¿opressió nacional i de l¿explotació capitalista.

Així mateix, la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears exercirà una defensa especial de les reivindicacions de les dones, joves i discapacitats, de la salut laboral, del medi ambient i del pacifisme, amb l¿objectiu d¿eliminar qualsevol forma de discriminació basada en el sexe o l¿orientació sexual, l¿edat, la morfologia física, psíquica o sensorial, la raça, l¿origen ètnic, les conviccions polítiques o religioses, o en qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Nacional i de les Illes Balears

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears, d¿acord amb la defensa que històricament ha fet dels drets nacionals i autonòmics dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i en el marc de la consolidació de l¿Estat de les autonomies per a les Illes Balears, defensarà en la seva pràctica sindical, i a partir del reconeixement dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a unitats específiques, la consolidació de les Illes Balears com a comunitat nacional.

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears defineix el procés de consolidació de la comunitat nacional de les Illes Balears en quatre vessants: l¿econòmica, la política, la cultural i la vertebració del poble de les Illes Balears com a tal.

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears, conseqüent amb la defensa dels drets nacionals i autonòmics dels pobles de l¿Estat espanyol:

  • Reconeix el dret d¿autodeterminació dels pobles que el volen exercir a través dels mecanismes establerts a la Constitució per a la seva reforma.
  • Dóna suport a la plena consolidació de les autonomies nacionals i regionals, així com a la solidaritat plena entre elles.
  • Es defineix a favor d¿un Estat federal.
  • Defensarà en la seva pràctica sindical els principis de solidaritat entre les treballadores i els treballadors, i en el seu funcionament intern es regirà per un esperit solidari entre les diverses organitzacions de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears i adoptarà una estructura organitzativa conseqüent amb la realitat de les Illes Balears.

La Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears desenvolupa la seva activitat en el marc legal de la Constitució espanyola i lluita pel seu desenvolupament progressiu, respectant-la com a expressió de la voluntat democràtica del poble espanyol que la va aprovar.

Internacionalista

Enfront de l¿essència internacionalista de la classe obrera, la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears declara el següent:

  • Que dóna suport a partir de les seves federacions a les relacions solidàries amb totes les federacions democràtiques i representatives del món, amb independència de la seva afiliació a les confederacions o federacions mundials que existeixen, en la línia dels Estatuts de la Confederació Sindical de Comissions Obreres.
  • Que dóna suport dins i fora del país a les reivindicacions específiques dels emigrants, així com a les dels treballadors i treballadores estrangers que fan feina a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Que es compromet a mantenir de manera activa la solidaritat amb els pobles que lluiten per les llibertats democràtiques o pel socialisme, i amb els refugiats i refugiades i treballadors i treballadores perseguits per l¿exercici dels seus drets sindicals i democràtics.