Comissions Obreres de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

REAL DECRETO 1917/2008

Aquest decret aprova i regula el programa d'inserció sociolaboral per dones víctimes de violència de gènere.

Veure document

Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre

Regula la concesió i utilització del distintiu «Igualdad en la Empresa», d'acord amb l'establert a l'art. 50 de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Veure document

08.10.2009

LEI 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acollida

Es tracta de la llei que regula l'ampliació del permís de paternitat, inicialment fixat en 13 dies i que serà de 4 setmanes a partir del dia 1 de gener de 2011, data en què entrarà en vigor aquesta disposició.

Veure document

10.06.2009

Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona

Document aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Es tracta de la culminació de més de 30 anys de treball de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona.

Veure document

Veure document

10.06.2009

DIRECTIVA 2006/54/CE

DIRECTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 5 de juliol del 2006 relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació (refundició).

Veure document

10.06.2009

Declaració sobre l'eliminació de la discriminació contra la dona

Proclamada per l'Assemblea General en la seva resolució 2263 (XXII), de 7 de novembre del 1967

Veure document

21.05.2009

Avantprojecte de Llei Orgànica de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs

Aquesta versió, de 14 de maig del 2009, inclou: · La incorporació de mesures en l?àmbit social, sanitari i educatiu. · La garantia que possibilita interrompre l'embaràs de manera lliure i informada, fins les 14 setmanes de gestació. · La IVE s?inclourà dins la cartera de serveis per tal que sigui una prestació pública i gratuïta. · Un Comitè Clínic autoritzarà la intervenció en els casos excepcionals quan existeixin malalties extremadament greus i incurables.

Veure document

19.05.2009

Real Decret 298/2009

Real Decreto 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.

Veure document

07.05.2009

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo

Reial Decret que regula les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

Veure document

13.03.2009

Reglament del Consell de la Dona del Consell de Mallorca

Aquest és el document que regula el funcionament del Consell de la Dona; n'explica la seva creació, funcions, qui en pot formar part, drets i deures...

Veure document

19.12.2008

DIRECTIVA DEL CONSELL 2004/113/CE

DIRECTIVA DEL CONSELL 2004/113/CE, de 13 de desembre del 2004 per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a bens i serveis i el seu subministrament.

Veure document

19.12.2008

RESOLUCIÓ 2000/C 218/02

Resolució del Consell i dels Ministres de Treball i Assumptes Socials, reunits al Consell de 29 de juny de 2000, relativa a la participació equilibrada d'homes i dones en l'activitat professional i en la vida familiar.

Veure document

19.12.2008

DIRECTIVA 2002/73/CE

DIRECTIVA 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de setembre del 2002 que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en allò referent a l'accés al treball, a la formació i a la promoció professionals i a les condicions de treball.

Veure document

19.12.2008

DIRECTIVA 2000/78/CE

DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO de 27 de novembre de 2000 relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el treball i la ocupació.

Veure document

09.10.2007

RD sobre canvis en el recononeixement dels supòsits de maternitat

BOE núm. 237. Dimecres 3 d'octubre del 2007. REAL DECRETO 1198/2007, de 14 de setembre, pel qual es modifica el Real Decret 504/2007, de 20 d'abril, en matèria de reconeixement de descans per maternitat en els supòsits de discapacitat del fill/a i de reconeixement de la necessitat d'assistència de tercera persona en las prestacions no contributives.

Veure document